Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ

tltnghi.sct
19/04/22
0
866 lượt xem

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 
PHỤC VỤ KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 CỦA TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 

 1. Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003.
 2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005.
 3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013.
 4. Luật viên chức năm 2010.
 5. Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công.
 6. Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công.
 7. Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 07 năm 2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 8. Thông tư 26/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 28 tháng 8 năm 2014 quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
 9. Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
 10. Nghị định số 111/2015/NĐ-CP 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.
 11. Quyết định số 07/QĐ-TTPTCNHT ngày 20/01/2016 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh.
 12. Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025;
 13. Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ;
 14. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.
 15. Thông tư số 28/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28 tháng 3 năm 2018 hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.
 16. Thông tư số 17/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 10 tháng 7 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.
 17. Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31-08-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
 18. Luật số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về phòng, chống tham nhũng.
 19. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng.
 20. Quyết định số 2869 ngày 05/07/2019 của UBND Thành phố về Chương trình phát triển CNHT trên địa bàn Thành phố từ năm 2019 – 2025.
 21. Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
 22. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
 23. Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
 24. Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ ngày 06 tháng 8 năm 2020 về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ;
 25. Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.
 26. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
 27. Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức.
 28. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
 29. Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 30. Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mội số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
 31. Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *