2005

Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp Công nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 2263/QĐ-UB ngày 11 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2015

Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại từ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 4213/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Chức năng & nhiệm vụ

– Tên giao dịch tiếng Việt: Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh
– Tên giao dịch Tiếng Anh: Hochiminh city center of Supporting Industries Development
– Tên viết tắt: CSID
– Trụ sở đặt tại: 163, Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Chức năng hoạt động:
• Thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước về công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, có chức năng cung cấp, triển khai các hoạt động công nghệ, nguồn lực và dịch vụ cần thiết cho tổ chức, cá nhân hoạt động công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, trợ giúp các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tư vấn và phát triển công nghiệp theo quy định của pháp luật;
• Tham mưu đề xuất xây dựng cơ chế chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố;
• Là đầu mối phối hợp các sở – ngành, Ủy ban nhân dân các quận – huyện và các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố;
• Nghiên cứu phát triển toàn diện về công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ cấu tổ chức