STTSỐ KÝ HIỆUNGÀY BAN HÀNHLOẠI VĂN BẢNTRÍCH YẾU NỘI DUNGCQ BAN HÀNHTẢI VỀ
14845/QĐ-UBND31-12-2020Quyết địnhVề việc Công nhận Sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 UBND TPHCM
2115/NQ-CP06-08-2020Nghị quyếtVề các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợChính phủ
342/2020/NĐ-CP08-4-2020Nghị địnhQuy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địaChính phủ
42869/QĐ-UBND05-7-2019Quyết địnhBan hành chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhUBND TPHCM
516/2018/NQ-HĐND 08-10-2018Nghị quyếtBan hành quy định về kích cầu đầu tư trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020HĐND TPHCM
617/2018/TT-BCT23-8-2018Thông tưSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc giaBộ Công Thương
728/2018/TT-BTC28-3-2018Thông tưHướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến côngBộ Tài chính
868/QĐ-TTg18-01-2017Quyết địnhVề việc phê duyệt Chương trình Phát triển Công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025Chính phủ
910/2017/QĐ-TTg03-4-2017Quyết địnhBan hành Quy chế Quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợThủ tướng Chính phủ
1007/QĐ-TTPTCNHT20-01-2016Quyết địnhVề việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí MinhTTPTCNHT
11111/2015/NĐ-CP03-11-2015Nghị địnhVề Phát triển Công nghiệp hỗ trợChính phủ
125593/QĐ-UBND02-11-2015Quyết địnhVề Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh UBND TPHCM
134213/QĐ-UBND26-8-2015Quyết địnhVề tổ chức lại Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Công Thương thành Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí MinhUBND TPHCM
1426/2014/TT-BCT28-8-2014Thông tưQuy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Bộ Công Thương
1546/2012/TT-BCT10-02-2013Thông tưQuy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến côngBộ Công Thương
1645/2012/NĐ-CP21-5-2012Nghị địnhVề khuyến côngChính phủ