Ban hành Quy chế, nội quy tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố năm 2023

tltnghi.sct
28/02/24
0
618 lượt xem

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 386/KH-TTPTCNHT ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ về tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh (điều chỉnh lần 1).

Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế, nội quy tuyển dụng viên chức năm 2023.

Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ thông tin đến các thí sinh tham dự xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ năm 2023, thành viên Hội đồng, các Ban, Tổ giúp việc của Hội đồng được biết và thực hiện nghiêm túc./.

(Nội dung cụ thể xem văn bản đính kèm).

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TP.HCM (CSID)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *