Thông Tư 17/2018/TT-BCT "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây đựng về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí Khuyến công Quốc gia"
01:06 (14/06/2019) | Tải về

Số hiệu:
Cơ quan ban hành:

 
Quảng cáo