Thông Tư 20/2017/TT-BCT "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính Phủ về Khuyến công"
01:03 (14/06/2019) | Tải về

Số hiệu:
Cơ quan ban hành:

 
Quảng cáo