Thông Tư 11/2014/TT-BCA "Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 và nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy"
00:54 (14/06/2019) | Tải về

Số hiệu:
Cơ quan ban hành:

 
Quảng cáo