Nghị định Số: 141/2016/NĐ-CP
14:37 (06/11/2018) | Tải về

Số hiệu:
Cơ quan ban hành:

 NGHỊ ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Quảng cáo