Luật số: 83/2015/QH13
14:36 (06/11/2018) | Tải về

Số hiệu:
Cơ quan ban hành:

LUẬT

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật ngân sách nhà nước.

Quảng cáo