Quyết định Số 4213/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lại Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp công nghiệp Tp.HCM thuộc Sở Công thương thành Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định Số 5593/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh

Quảng cáo