Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,

Các tin khác
 « 1 2 3 4 5 »  »ι
Quảng cáo