Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013-2018)
16:07 (24/02/2012)

Congthuonghcm.vn - Ngày 4/2/2012, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW về lãnh đạo Đại hội Hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013-2018).

Chỉ thị nêu rõ: Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của việc phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Để lãnh đạo đại hội Hội nông dân các cấp đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy đảng, tổ chức Đảng trong hai năm 2012 và 2013 tập trung chỉ đạo tốt 5 nội dung. Trước hết, cần chỉ đạo ban chấp hành Hội nông dân các cấp chuẩn bị tốt báo cáo tổng kết, phát huy dân chủ, trí tuệ của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân để đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm trong công tác xây dựng Hội, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua; phân tích sâu sắc nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm và bài học thiết thực; bám sát các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của các Đảng bộ địa phương và chủ trương công tác của Trung ương Hội nông dân Việt Nam, vận dụng cụ thể, sáng tạo vào việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới ở mỗi cấp Hội.

Các cấp Hội nông dân cần tập trung xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chuyên trách công tác Hội, chú trọng ở hai cấp Trung ương và cơ sở, khắc phục tình trạng “hành chính hóa”. Đổi mới phương thức hoạt động của Hội, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở; chăm lo một cách thiết thực quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên; tổ chức bộ máy chuyên trách cần được kiện toàn tinh gọn, phù hợp chức năng, nhiệm vụ; tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tư vấn nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên nông dân trong sản xuất và đời sống; vận động hội viên nông dân phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình lãnh đạo đại hội, các cấp ủy đảng cần kết hợp tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn” để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với tổ chức Hội; đồng thời, quán triệt và triển khai có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và tổ chức đảng trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ chủ chốt của các cấp Hội. Ban Chấp hành mới và các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cấp Hội phải đảm bảo tiêu chuẩn, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển, thực sự là những người tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe để xây dựng tổ chức Hội, đoàn kết hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn.

Ban Bí thư yêu cầu đại hội Hội nông dân các cấp phải được chỉ đạo tập trung, chuẩn bị chu đáo để đại hội diễn ra trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ, đúng nguyên tắc Điều lệ quy định.

Thời gian tiến hành đại hội cơ sở hoàn thành trong quý II-2012, cấp huyện hoàn thành trong quý IV-2012, cấp tỉnh hoàn thành chậm nhất vào tháng 4-2013. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI sẽ tổ chức trong quý II-2013.

Ban Bí thư cũng yêu cầu đến Đại hội nhiệm kỳ sau cần bố trí tổ chức Đại hội 4 cấp trong cùng một năm./.


Theo Hội Nông Dân TPHCM

Quảng cáo