Sơ kết một năm (5/2009 – 3/2010) xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trên địa bàn TP.HCM
14:57 (12/08/2011)

Congthuonghcm.vn - Sơ kết một năm (5/2009 – 3/2010) xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trên địa bàn TP.HCM:  Vừa qua (ngày 26/3/2010), Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới TPHCM (BCĐ NTM TP) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm xây dựng thí điểm mô hình NTM trên địa bàn thành phố. Đánh giá chung 01 năm thực hiện xây dựng thí điểm mô hình NTM đã đạt được một số kết quả bước đầu, tạo tiền đề cho việc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới  theo Quyết định 491/ QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.


Công tác khảo sát, xây dựng, lấy ý kiến nhân dân, trình duyệt và triển khai đề án đúng theo yêu cầu và tiến độ của BCĐ NTM TW và BCĐ NTM TP đề ra. Tiếp thu, bám sát 6 chỉ đạo của BCĐ NTM TW (Kết luận số 06-KL/BCĐNTM, ngày 06/8/2009) để bổ sung, điều chỉnh đề án, phân tích các nội dung và phương pháp thực hiện. Đối với đề án 5 xã do Thành phố trực tiếp chỉ đạo đã bám sát các chỉ đạo của Thành ủy, BCĐ NTM TP; UBND TP, từ đó các địa phương và sở ngành cũng đã bổ sung, điều chỉnh đề án phù hợp với chỉ đạo chung.

 Dựa trên nội dung đã được phê duyệt và kế hoạch thực hiện chung, BCĐ NTM TP phân công trách nhiệm từng Sở Ngành khảo sát thực tế, từ đó mới xây dựng kế hoạch phù hợp cho đơn vị mình. Trên cơ sở đó, dự trù nguồn kinh phí: ngân sách hỗ trợ, vận động cộng đồng, doanh nghiệp…;

Cạnh đó, tại Hội nghị cũng phân tích các tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo xây dựng thí điểm mô hình NTM: việc báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện của các đơn vị liên quan còn chậm, dẫn đến hạn chế trong tổng hợp, báo cáo. Dù các địa phương đã có nhiều cố gắng, nhưng công tác triển khai các quy hoạch vẫn còn chậm, trong khi đây là điều kiện quan trọng đầu tiên để thực hiện các nội dung khác (về đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất…).

Tại Hội nghị cũng đã rút ra một số kinh nghiệm bước đầu, về:

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện: phải có quy chế làm việc rõ của BCĐ NTM các cấp, từ đó phân công và xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân được phân công. Chế độ hội họp định kỳ được duy trì thường xuyên cũng giúp chế độ báo cáo, tổng hợp, chỉ đạo sát với tình hình thực tế - tránh tình trạng quá trình xây dựng đề án thì sâu sát, quá trình tổ chức triển khai lại thiếu kiểm tra, hỗ trợ, làm hạn chế hiệu quả thực hiện;

- Huy động các nguồn lực: để thực hiện các tiêu chí, cần có các “sản phẩm” cụ thể. Đó cũng là cơ sở để bàn bạc trong cộng đồng, nhân dân hiến kế, cách thức thực hiện (thấy được kết quả, lợi ích..), từ đó thuyết phục, tạo sự đồng thuận trong huy động các nguồn lực.

- Phát huy dân chủ và cộng đồng trong xây dựng NTM – Về sự lãnh đạo của Đảng, các cấp, chính quyền,đoàn thể:

     + Phải luôn tuyên truyền trong nhân dân về phương châm: Huy động nội lực tại chỗ là chính, Lấy sức dân lo cuộc sống cho dân, Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần thông qua các chương trình đầu tư theo quy hoạch và định hướng phát triển của từng thời kỳ.

     + Trong việc khảo sát, bàn bạc xây dựng các nội dung thực hiện phải có sự tham gia xây dựng và chỉ đạo của các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội – dưới sự lãnh đạo của Đảng.

     + Để thực hiện được các tiêu chí, phải phát động phong trào toàn dân thi đua thực hiện. Tuỳ tình hình cụ thể của từng ấp trong xã để đưa ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu cho từng năm và cả giai đoạn.

Theo Chi Cục Phát Triển Nông Thôn online

Quảng cáo