Xây dựng các đề án hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
09:47 (16/08/2018)

 

Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) có kế hoạch "Xây dựng các đề án hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị" - cho ngành điện tử : tạo điều kiện tăng liên kết doanh nghiệp sản xuất điện tử trong nước với các đối tác FDI và các doanh nghiệp ngành điện tử trong và ngoài nước.

Cục phát triển doanh nghiệp chủ trì tọa đàm:
- Một số nghiên cứu về chuỗi giá trị ngành điện tử : Tiến sỹ Nguyễn Trọng Hiệu
- Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị điện tử
Dự án này là hoạt động do Cục phát triển doanh nghiệp AED chủ trì thực hiện theo quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV.

Chủ trì: Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 
Phối hợp với Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và chuyên gia lựa chọn nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề về hiện trạng, khó khăn, vướng mắc của các bên liên quan trong chuỗi giá trị.

Xin vui lòng xác nhận tham dự với chị Nguyễn Bích Thủy (Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ĐT: 0912 812223, email: nguyenbichthuympi@gmail.com) hoặc chị Mỹ Hạnh (Trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ Tp Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Tp Hồ Chí Minh, ĐT: 0909 009071, email: ntmhanh.sct@tphcm.gov.vn) trước ngày 21/8/2018. 
Chương trình được sự đồng hành và hỗ trợ của Mạng lưới công nghiệp hỗ trợ tại TPHCM (VJCC, quatest 3, SMEDEC 2, VNPI, SHTP, HVTC, VCCI, TAC HCM...)

 

Quảng cáo