Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đến ngày 15/7/2016 của Chương trình Bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh & Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo)
10:48 (24/06/2016)

     Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tổ chức Chương trình Bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh & Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh.
     Do cần có thời gian để doanh nghiệp bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình bình chọn và cần nhận được sự đa dạng cho Hội đồng Giám khảo chấm chọn và để có được tác phẩm mang nét đặc trưng, sáng tạo mới, độc đáo cho nhận diện Sản phẩm công nghiệp - công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu.
     Sở Công Thương Thành phố thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia bình chọn và dự thi sáng tác Biểu trưng (Logo) sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 15 tháng 7 năm 2016./.

Quảng cáo