Thủ tướng phê duyệt đề án về nâng cao nền kinh tế
08:58 (22/10/2010)

Quyết định nêu rõ ba định hướng của Đề án gồm: Một là từng bước điều chỉnh mô hình tăng trưởng từ chủ yếu theo số lượng sang chất lượng dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Phát triển các yếu tố tạo nền tảng cho tăng năng suất nhanh, bền vững thông qua nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ công nghệ, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng và tăng cường cải cách hành chính.

Hai là chuyển cơ cấu ngành và vùng kinh tế theo hướng phát huy sang lợi thế so sánh và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Xóa bỏ những rào cản và có cơ chế, chính sách khuyến khích nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực.

Ba là đẩy nhanh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, giảm thiểu và chống bao cấp, độc quyền trong kinh doanh, bảo đảm môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Quyết định đề ra 10 giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đó là: Ổn định kinh tế vĩ mô; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tập trung phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng bảo đảm chất lượng và đồng bộ, điều chỉnh chính sách đầu tư...; Chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế, tập trung phát triển các ngành có lợi thế so sánh, tỷ trọng giá trị tăng cao, từng bước giảm tỷ trọng các ngành gia công, sơ chế và khai thác tài nguyên.

Giải pháp tiếp theo là phát triển vùng kinh tế, cụm công nghiệp, khu công nghiệp; Nâng cao chất lượng và hiệu quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Đẩy mạnh phát triển hệ thống doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng tài nguyên, giảm thiểu tác động đến môi trường; Đẩy mạnh phát triển các thị trường nhân tố sản xuất như lao động, công nghệ, vốn, đất đai...; Đẩy mạnh cải cách hành chính, thể chế, phân cấp, biên chế và tiền lương...

Quyết định của Thủ tướng đặt rõ tiến độ thực hiện từ nay đến tháng 12/2011 các công việc như đến tháng 12/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ Công thương chủ trì phải hoàn thành việc chọn ra khoảng 10 ngành công nghiệp để chuyển đổi cơ cấu nhằm tăng năng lực cạnh tranh.

Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp chủ trì xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước, hoàn tất đến tháng 10/2011.

Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính từ Trung ương đến địa phương do Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện từ nay đến hết năm 2011 phải trình Chính phủ.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Báo cáo năng lực cạnh tranh quốc gia trình Chính phủ vào tháng 12/2010...

Theo Báo Công Thương Điện Tử

Quảng cáo