Cục Công nghiệp địa phương: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2013
10:40 (18/09/2012)
Congthuonghcm.vn - Để tổng hợp, xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công (KHKPKC) quốc gia và địa phương năm 2013, Cục Công nghiệp địa phương (Cục CNĐP) đề nghị các Sở Công Thương/đơn vị liên quan tiến hành xây dựng KHKPKC năm 2013 theo các nội dung chủ yếu như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện KHKPKC năm 2012 
Các Sở Công Thương/các đơn vị liên quan tổng hợp số liệu, lập báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện cả năm 2012; phương hướng mục tiêu chung là phấn đấu hoàn thành tốt nhất kế hoạch KPKC được giao. Báo cáo tập trung đánh giá các nội dung:
1. Tình hình triển khai kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch kinh phí khuyến công được giao (khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương) cần phân tích rõ những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện.
2. Kết quả và đánh giá kết quả thực hiện từng nội dung hoạt động khuyến công. Đánh giá chung mặt được, những hạn chế tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế tồn tại đó.
3. Những giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành KHKPKC được giao.


II. Xây dựng KHKPKC năm 2013
Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 7 năm 2012. Hiện nay Cục CNĐP (Bộ Công Thương) đang tích cực phối hợp với các Bộ và các đơn vị có liên quan tiến hành soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về việc hướng dẫn triển khai Nghị định 45/2012/NĐ-CP. Trong khi các văn bản quy phạm pháp luật chưa kịp ban hành, Cục CNĐP đề nghị các đơn vị tạm căn cứ vào các nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP phù hợp với nội dung quy định tại Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg, Thông tư số 125/2009/TTLT/BTC-BCT và các chế độ tài chính hiện hành làm căn cứ để xây dựng KHKPKC năm 2013. Các nội dung mới của hoạt động khuyến công quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP so với Quyết định 136/2007/QĐ-TTg, Cục CNĐP sẽ hướng dẫn sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính về nội dung chi và mức chi. 
Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Chương trình khuyến công địa phương, các quy hoạch phát triển công nghiệp và kế hoạch phát triển CN-TTCN của địa phương, các Sở Công Thương/các đơn vị lập KHKPKC năm 2013 theo các định hướng nội dung và trình tự sau:
1. Định hướng nội dung hoạt động khuyến công năm 2013
1.1. Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2013 tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo Chương trình khuyến công địa phương đã được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt. 
1.2. Đối với các đề án sử dụng KPKCQG, việc định hướng nội dung hoạt động, lựa chọn, thẩm định, yêu cầu hồ sơ, biểu mẫu, …tạm thời quy trình thực hiện theo quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-BCT ngày 12/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
2. Trình tự xây dựng, đăng ký kế hoạch KCQG năm 2013
Đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2.1. Hướng dẫn các tổ chức dịch vụ khuyến công, cơ sở CNNT trên địa bàn lập đề án đề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công.
2.2. Tổng hợp, thẩm định và lựa chọn từ các đề án đề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công do cơ sở CNNT, tổ chức dịch vụ khuyến công lập để xây dựng KHKPKC năm 2013, trong đó chia thành 2 nhóm: 
(i) Nhóm các đề án sử dụng kinh phí khuyến công địa phương;
(ii) Nhóm các đề án sử dụng kinh phí KCQG: Năm 2013 là năm tiếp tục đổi mới trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện. Do đó, việc xây dựng KHKCQG năm 2013 được thực hiện như hướng dẫn xây dựng kế hoạch KPKCQG năm 2012 đối với các nội dung hoạt động quy định tại Điều 4, Chương II Nghị định số 45/2012/NĐ-CP phù hợp với nội dung Quyết định 136/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2012. Việc xây dựng đăng ký đề án KCQG được thực hiện theo hai nhóm: Đối với các đề án có cùng nội dung hoạt động được sắp xếp đăng ký theo nhóm nội dung hoạt động khuyến công; nhóm đề án đăng ký cho từng đối tượng thụ hưởng (như hướng dẫn xây dựng kế hoạch KPKCQG năm 2012). Đồng thời gửi Biểu tổng hợp về UBND cấp tỉnh để báo cáo. Hồ sơ đăng ký kế hoạch các Sở Công Thương gửi về Cục CNĐP đã được thẩm định cấp cơ sở theo quy định tại Quyết định số 08/2008/QĐ-BCT.
2.3. Tài liệu gửi về Cục CNĐP gồm: (i) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện KHKPKC năm 2012 tại địa phương; (ii) KHKPKC địa phương năm 2012; (iii) Hồ sơ đề án đăng ký thực hiện từ nguồn KPKC quốc gia năm 2013. 
 

Cục CNĐP đề nghị các Sở Công Thương/các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo các Trung tâm khuyến công, đơn vị khẩn trương khảo sát, xây dựng và đăng ký kế hoạch KCQG năm 2013 như hướng dẫn trên và gửi về Cục CNĐP trước ngày 25/9/2012 để kịp tổng hợp và báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính./.


Lưu ý: Ngoài việc gửi chính thức theo đường văn thư, đề nghị các đơn vị gửi Biểu tổng hợp các đề án KCQG năm 2013 theo mẫu quy định và biểu tổng hợp KHKPKC địa phương năm 2013 (soạn trên font chữ “Times New Roman”) về Cục CNĐP theo địa chỉ huongdc@moit.gov.vn; đối với đề án liên quan đến hỗ trợ cụm công nghiệp gửi về địa chỉ hoant@moit.gov.vn . 

Công nghiệp địa phương

Quảng cáo