Công bố báo cáo đầu tư công nghiệp Việt Nam 2011
13:40 (29/06/2012)
Congthuonghcm.vn- “Báo cáo đầu tư công nghiệp Việt Nam 2011 ra đời đúng lúc, đề cập đến những chính sách quan trọng xung quanh vai trò, tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến nền kinh tế”- Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài(Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Đỗ Nhất Hoàng- nhận định tại Hội thảo công bố báo cáo đầu tư công nghiệp Việt Nam 2011 ngày 27/6, tại Hà Nội.

Báo cáo đầu tư công nghiệp Việt Nam 2011 và hệ thống theo dõi đầu tư Việt Nam (V-IMP) do các chuyên gia Cục Đầu tư nước ngoài và Tổ chức phát triển công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO) thực hiện trong thời gian từ tháng 1 /2010 và hoàn thành vào tháng 6/2012.

Việt Nam đang ở giai đoạn bản lề trong quá trình phát triển, hiện đại hóa công nghiệp. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011- 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2011- 2015 (SEDP), Việt Nam đặt định hướng vào năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng công nghiệp tương đối cao, giá trị sản xuất công nghiệp chiếm một phần đáng kẻ trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam nhưng cần tiếp tục đẩy mạnh hơn những đòn bẩy phát triển công nghiệp, tăng chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và tính cạnh tranh của nền kinh tế.

Báo cáo đưa ra những tác động của FDI trong hoạt động và hiệu quả kinh tế của Việt Nam, đồng thời tập trung phân tích các nội dung: tạo việc làm và hình thành kỹ năng; đóng góp vào đầu tư (giai đoạn trước đây và thời gian tới); các xu hướng trong thương mại quốc tế; so sánh đối chiếu hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tỉnh, thành phố; các liên kết dọc, nganh và tác động lan tỏa; quyền tự chủ của ban quản lý địa phương trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; môi trường kinh doanh và các vấn đề về điểm đầu tư tại Việt Nam.

Ông Đỗ Nhất Hoàng cho biết, báo cáo hướng đến mục tiêu tạo tính minh bạch trong đối thoại giữa Chính phủ và khu vực tư nhân nhằm xây dựng một tầm nhìn chung về cách thức thúc đẩy sự thịnh vượng của đất nước.

Theo baocongthuong online

Quảng cáo