Bộ Công Thương chỉ thị về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
09:44 (15/06/2012)
Congthuonghcm.vn - Để bảo đảm thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 đã đề ra. Vì vậy, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh gắn với hỗ trợ phát triển thị trường nhưng vẫn nhất quán trong việc thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng caochất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh đang là nhiệm vụ trọng tâm.

Trước tình hình đó, ngày 25/5/2012, Bộ Công Thương đã ra Chỉ thị số 09/CT-BCT yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty, công ty, các Sở Công Thương chủ động bám sát tình hình thực tế; tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện một số giái pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Chỉ thị yêu cầu: Tổng cục Năng lượng, Cục Hóa chất, Vụ Công nghiệp nặng, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Tài chính, các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát, làm rõ và xác định những nhiệm vụ, công việc cụ thể cho từng chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch… để tháo gỡ, giải quyết, xử lý những khó khăn trong giai đoạn hiện nay, đảm bảo các yêu cầu về hiệu quả đầu tư, sản xuất, nhất là các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng kinh tế, năng lượng; Tập trung đẩy nhanh việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án, chương trình trong phạm vi quản lý, nhất là đối với vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả và đúng quy định.
Theo Chỉ thị này, Bộ cho phép các đơn vị mua sắm theo quy định của Thủ tướng Chính phủ đối với khoản kinh phí năm 2011 đã được bố trí nguồn nhưng chưa sử dụng vì thực hiện theo quy định của Nghị quyết 11/NQ-CP và đã được chuyển sang năm 2012. Thực hiện rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, xóa bỏ các rào cản đầu tư bất hợp lý, tạo mọi điều kiện thuận lợi về hạ tầng, mặt bằng, nguồn nhân lực, thủ tục hành chính… nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, khuyến khích đầu tư của các thành phần kinh tế trong nước và đầu tư từ nước ngoài. Thực hiện các biện pháp phù hợp để tăng cường thu hút, đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó chú trọng thu hút làn sóng đầu tư mới, quy mô lớn và công nghệ cao. 

Nhằm đẩy mạnh triển khai việc thực hiện chỉ thị một cách có hiệu quả, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện về Vụ Kế hoạch trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước phiên họp Chính phủ hàng tháng.


Theo Cục công nghiệp địa phương online
Quảng cáo