Bộ Công Thương bổ sung Danh mục các mặt hàng trong nước đã sản xuất được
08:24 (01/06/2012)

Congthuonghcm.vn - Ngày 04 tháng 5 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2313/QĐ-BCT về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.


Theo đó, bổ sung vào Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được theo Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương các mặt hàng thuộc các nhóm sau: Nhóm 8426 - Gồm có các mặt hàng (1) cẩu chân đế (sức nâng từ 5 tấn đến 350 tấn); (2) palăng, tời nâng (sức nâng từ 5 đến 500 tấn); (3) cụm bánh xe kèm giảm tốc của các loại cẩu; Nhóm 9028 – (1) Công tơ điện xoay chiều một pha kiểu điện tử; (2) công tơ điện xoay chiều một pha kiểu điện tử, tích hợp hệ thống đọc ghi chỉ số từ xa bằng sống vô tuyến RF; Nhóm 2835 – Dicalcium phosphate.

Danh mục này được ban hành làm căn cứ để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 2840/QĐ-BCT.

Trong qua trình thực hiện, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty và Hiệp hội ngành nghề tiếp tục đề xuất với Bộ Công Thương để điều chỉnh, bổ sung Danh mục phù hợp với tình hình thực tế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết xem
tại đây.

Theo cục công nghiệp địa phương online

Quảng cáo