Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn đến 2030 xác định du lịch là một ngành kinh tế quan trọng, một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn của đất nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra nhiều việc làm cho xã hội.

ι«  « 4 5 6 7
Quảng cáo