Sở Công Thương đã thông tin Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu đến các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình tham gia của 38 doanh nghiệp với 53 sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn

Quảng cáo