Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức và thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung xét tuyển kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp năm 2014

Căn cứ văn bản số 7842/SCT-TCCB ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Sở Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014 của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thông báo nội dung tuyển dụng viên chức như sau:

 « 1 2
Quảng cáo